• ساندویچ پنل گیاهی مجری : نادر کمالی- عضو هیئت علمی دانشگاه ضایعات درخت خرما ازمنابع بسیارباارزش چوب میباشند که درگذشته نقش مهمی درزندگی روستایی ایفا می¬کردند.اما باگسترش شهرنشینی واستفاده ازمصالح جدید دربناها این ضایعات ارزش خودراازدست دادند ،به گونه ای که حتی به عنوان سوخت نیز مورداستفاده قرارنمیگیرند وعملا مزاحم کشاورزان وباغداران محسوب میشوند.کاربردی کردن این منابع درزندگی مدرن وپیشرفته امروزی میتواندزمینه اشتغال روستایی وشهری رافراهم نماید.که یکی ازاین راه ها تولید خانه های پیش ساخته سبک ومقاوم دربرابرشرایط مختلف میباشد .این ایده میتواند باکیفیت بهتروکاربری وسیعتردرحوزه های مختلف ساختمانی گره گشای بسیاری ازمشکلات معیشتی مردم وتولیدخانه های ارزان قیمت برای اقشارکم درآمدجامعه باشد