• برگزاری هر گونه جلسات علمی، پژوهشی، آموزشی، تجاری و اقتصادی با استفاده از امکانات موجود در مرکز رشد با تشخيص مدیر مرکز و در قبال پرداخت کرايه بلامانع است. • متقاضيان حقيقی و حقوقی با ارائه درخواست کتبی از مدیر مرکز و تعيين وقت مي‌‌توانند از امکانات مرکز استفاده كنند. بديهی است حق تقدم استفاده از تجهيزات و امکانات با کسی است که درخواست خود را زودتر به مرکز ارائه کند. • تعرفه خدمات قابل ارائه در مرکز، اجاره و کرايه امکانات آن هر سال با تشخيص مدیر مرکز کاهش يا افزايش می¬یابد.