• برگزاری دوره ها يا کارگاه¬های آموزشی با پيشنهاد مرکز يا نياز سنجی واحدهای مستقر به منظور آموزش فنون تجاری سازی علوم، قوانين و علوم مورد نياز برای واحدها و شرکت‌های خصوصی مستقر برگزار می گردد. • زمان، محل و مبلغ دوره برای هر نفر و حداقل تعداد متقاضی برای برگزاری دوره، یک هفته قبل از زمان اجرا اعلام عمومی می گردد. • اعضاي واحدهای مستقر می توانند هزينه برگزاری دوره يا کارگاه را از محل اعتبار خدماتی واحدشان در نزد مرکز تأمين كنند. مديريت مرکز، در صورت تشخيص، می تواند شرکت در دوره يا کارگاه را برای يک نفر يا تعداد بيشتری از اعضای واحدهای مستقر اجباری كند. • متقاضيان حداکثر تا چهار روز قبل از برگزاری دوره يا کارگاه فرصت دارند تا برای شرکت در دوره اعلام آمادگی و ثبت نام و يا اعلام انصراف كنند. پس از آن هزينه دريافت شده به صورت فيش بانکی يا کسر شده از اعتبار واحد قابل بازگشت نخواهد بود. • اشخاص واحدهای متقاضی مستقر در مراکز رشد و پارک¬های علم و فن¬آوری نيز می توانند با پرداخت نصف مبلغ دوره ثبت نام كنند. • در صورت عدم تکميل ظرفيت اعلام شده برای برگزاری دوره يا کارگاه مرکز می‌تواند از برگزاری آن منصرف شود وکليه مبالغ پرداخت شده توسط متقاضيان را به آنان بازگرداند. • در صورتي كه مركز شركت واحدهاي مستقر در دوره¬اي كه توسط سازمان يا موسسه ديگري برگزار مي شود را لازم دانست و هماهنگ نمود واحدها بايد در اين دوره شركت كنند و مركز بر اساس توافق به¬ عمل آمده با موسسه برگزاركننده هزينه آن را پرداخت و از اعتبار خدماتي واحد كسر خواهد كرد. • مبلغ پايه برگزاری دوره آموزش یا کارگاه به ازای هر ساعت به صورت توافقی و با تأييد مدیر مرکز خواهد بود.