براساس هماهنگي به عمل آمده باكتابخانه دانشگاه هرمزگان كليه اعضاي واحدهاي مستقر در مركز رشد دانشگاه هرمزگان با دريافت معرفي نامه از رئيس مركز اجازه می يابند از امکانات کليه کتابخانه های دانشگاه هرمزگان و مركز رشد بهره‌مند شوند. اين اعضا موظف اند کليه قوانين و مقررات آيين نامه اجرايی كتابخانه را رعايت كرده و هر گونه خسارت يا ديرکرد در تحويل کتاب را شخصاً جبران كنند. در هنگام خروج و تسويه حساب، واحدي كه كارت كتابخانه براي آن صادر گرديده است، موظف است برگه تسويه با کليه کتابخانه¬های دانشگاه را به مرکز تحويل دهد. بدهی واحد به کتابخانه¬ها جزء بدهی واحد به مرکز محسوب شده و مرکز موظف است خسارت يا جايگزينی کتب امانت گرفته به کتابخانه‌ها را جبران كند. مشاوران و همكاران مرکز رشد نيز با دريافت معرفی¬نامه كتابخانه از مرکز می¬توانند همانند اعضاي‌ واحدها از امانت گرفتن کتب از کتابخانه¬ها بهره مند شوند و شخصاً موظف به پرداخت بدهی يا خسارت احتمالی وارده به کتابخانه¬ها هستند و مرکز رشد پیگيری اين امر را بر عهده می‌گيرد.