سياست‌هاي كلي در خصوص پرداخت اعتبارات به واحدهای فن¬آور به شرح زير است: پرداخت اعتبارات تابع مقررات مالی دانشگاه است. تخصیص اعتبار براساس سياست حمايت از واحد است و مركز رشد خود را متولي واحد نمي‌داند. تامين اعتبار مي‌بايست در راستاي تقويت نيروي انساني شاغل و ايجاد اشتغال در واحد گردد. پس از ارائه طرح توسط واحد و ارزيابی آن توسط ناظر متخصص که از طرف شورای مرکز تعيين می¬شود، و تاييد نهايی شورای مرکز، قسط اول به واحد پرداخت می شود. برای پرداخت قسط های بعدی گزارش طرح بايد توسط واحد به¬رئيس مرکز ارائه شود وپس از تأييد پيشرفت پيش بينی شده مطابق طرح اوليه ارائه شده به مركز و انجام تعهدات شرکت در هر مرحله قرارداد توسط شورا و مدیر مركز، معرفی¬نامه جهت دریافت قسط بعدی وام به واحد داده می¬شود. در صورت عدم پيشرفت طرح، عدم انجام تعهدات شرکت مطابق قرارداد در هر مرحله پرداخت اقساط بعدی وام با واحد منتفی خواهد شد (درصد اقساط و تعداد اقساط به پیشنهاد مدیر مرکز و تایید شورا مشخص می¬گردد). سقف اعتبار تسهیلات برای هسته ها و شركت ها در مرحله پیش رشد معادل هفتاد ميليون ريال و در مرحله رشد معادل پانصد میلیون ریال خواهد بود. واحدهای فن¬آور علاوه بر پرداخت هزینه¬های استقرار، حق¬الامتیاز استفاده از نام و آرم مرکز و سایر خدمات، باید برای تمام اقسام قراردادهای فروش، مشارکت یا ارائه خدمات خود ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد به نحو ذیل به مرکز درصد فروش (Royalty) بپردازند: - قراردادهای با مبلغ پانصد میلیون ریال و کمتر : سه درصد - قراردادهای با مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال تا سقف پنج میلیارد ریال : دو درصد - قراردادهای با مبلغ پنج میلیارد ریال و بیشتر : یک درصد