دانلود > کارگاه آموزشی
   
برنامه ها

  کارگاه آموزشی 2  - 1 مگابايت

  نمايش : 1072  -  دانلود : 714


پاور پوینت "تبدیل علم به فناوری و فناوری به ثروت در حوزه کارآفرینی"...

  کارگاه آموزشی1  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1038  -  دانلود : 363


پاور پوینت "تبدیل علم به فناوری و فناوری به ثروت در حوزه کارآفرینی"...

  کارگاه آموزشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1064  -  دانلود : 347


پاور پوینت "تبدیل علم به فناوری و فناوری به ثروت در حوزه کارآفرینی"...