واحدهای مستقر در مرکز رشد می¬توانند از آزمايشگاه¬ها، کارگاه¬ها و تجهيزات دانشگاه و مركز، با پرداخت هزينه استفاده كنند. البته مدیر مرکز با تایید شورا میتواند بخشی و یا کل هزینه ها را تخفیف دهد. براي استفاده از آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها و تجهيزات‌ دانشكده‌ها، واحد تقاضای خود را به صورت مکتوب، بر اساس زمان نياز خود به هر يک از تجهيزات و وسايل کارگاه يا آزمايشگاه به مدیر مرکز رشد ارائه نمایند، مرکز امکان استفاده از تجهيزات را به همراه کرايه آنها، هزينه مواد مصرفی و دستمزد کارشناس يا مسؤولين مربوطه به طور مجزا به واحد متقاضی ارجاع دهد. در صورت توافق واحد، درخواست کتبی آن با امضاي مدیر مرکز مستقيماً به کارشناس يا مسؤول مربوط ارائه خواهد شد. آموزش نيز می¬تواند موضوع تقاضای مذکور باشد.