ایده محوری: پایه قابل تنظیم جهت الکتروموتورها و الکترفون به صورت افقی و عمودی مستندات طرح اطلاعات تماس پرسنل شرکت اطلاعات طرح گالری