ایده محوری: حفظ و تکثیر گیاهان دارویی بومی هرمزگان از طریق بایوتکنولوژی مستندات طرح اطلاعات تماس پرسنل شرکت اطلاعات طرح گالری