ایده محوری: طراحی محصولات سفالین بومی متناسب با فرهنگ و سنت های استان هرمزگان مستندات طرح اطلاعات تماس پرسنل شرکت اطلاعات طرح گالری