دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

رویداد علمی

دوازدهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

دوازدهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

محور اصلی

نقش روشهای استحصال آب باران در احیاء میکرو اقلیم های خشک و  نیمه خشک کشور

 نقش و جایگاه سامانه های سطوح آبگیر باران:

 - در احیاء میکرواقلیم های مناطق خشک و نیمه خشک

-  از دیدگاه بوم‌گردی و گردشگری

- در مدیریت روانابهای شهری (تالابهای مصنوعی، کشاورزی شهری، ...)

- در احیاء  پوشش گیاهی، حفاظت خاک، کاهش ریزگرد و تغییرات اقلیمی

- در احیاء سواحل مکران، کنترل شوری آب و خاک، تولید مواد غذایی و افزایش جمعیت فون و فلور منطقه

- در نظام فنی و اجرایی آب و کشاورزی کشور

- در جلب مشارکت های مردمی 

- در احیاء دانش بومی و روشهای سنتی آبیاری (سیلابی) و ذخیره سازی

-  در توسعه کشت دیم گیاهان دارویی، زراعی و باغی

- کاربرد مدل‌های ریاضی و تجربی در شبیه سازی سیستم های سطوح آبگیر

- الگوهای حکمرانی سامانه های سنتی، فن آورانه و زیست فن آورانه جمع آوری آب باران

- نقش فناوری RS و GIS و داده‌کاوی در مدل‌سازی چرخه هیدرولوژی (تبخیر، رواناب، نفوذ سطحی و نفوذ عمقی) ناشی از استحصال آب باران در آبخیز

4
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 934