معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

لیلا جعفری
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی کشاورزی
ایمیل: jafari.leila@hormozgan.ac.ir
تماس: ثابت: 07633711037 - داخلی: 343
سوابق اجراییشرح وظایف