معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

مهدی حاجی عبدالرسولی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی پلیمر
ایمیل: abdorrasouli@hormozgan.ac.ir
تماس: 09173678946
سوابق اجرایی

1. عضو شورای فناوری پارک علم و فناوری استان
2. معاون مرکز رشد دانشگاه هرمزگان
3. سرپرست کلینیک صنعتی دانشگاه هرمزگان
4. نماینده دانشگاه هرمزگان در صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان
5. دبیر شورای مرکز رشد دانشگاه هرمزگان

شرح وظایف

• اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبه های هیات امنا
• تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای مرکز رشد
• نظارت بر فعالیت واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها با اهداف پیش بینی شده
• ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناوری
• برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد
• عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
• ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز