دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه

فخرالدین محمدی
مرتبه: دانشیار
رشته: ریاضی کاربردی
ایمیل: f.mohammadi62@hotmail.com:f.mohammadi@hormozgan.ac.ir:f.mohammadi62@gmail.com
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف