دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

مسئول پشتیبانی دانشکده علوم پایه

ناصر کوسج
تحصیلات: دکتری تولید و بهره برداری آبزیان
ایمیل:
تماس:
سوابق اجرایی

از سال 1380 تا 1386 کارشناس آزمایشگاه شیمی
از 1386 تا 1391 مدیر داخلی مجنمع آموزشی بصیرت و کارشناس آز شیمی
از 1392 تاکنون کارشناس آزمایشگاه شیمی و مسئول پشتیبانی دانشکده علوم پایه

شرح وظایف