دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

تخصص (کلی):

 • شیمی آلی
 • شیمی معدنی
 • شیمی تجزیه
 • شیمی فیزیک

 

تخصص (جزئی):

 • محیط زیست و آلودگی دریا
 • الکتروشیمی
 • سنتز بتا-لاکتامها و سایر ترکیبات فعال بیولوژیکی و بررسی فعالیت دارویی آنها
 • مطالعه بر روی شیمی 2-آزتیدینون ها
 • کاربرد نانوکاتالیست ها در سنتز ترکیبات آلی
 • واکنش های چندجزئی
 • شیمی سبز
 • مایعات یونی
 • گروههای محافظت کننده
 • کاتالیست های همگن و ناهمگن
 • بررسی برهمکنش بین بیوماکرومولکولها (آلبومین و DNA) و مولکولهای کوچک شامل داروها، رنگها و ساختارهای نانو
 • سنتز سبز نانوذرات و نانوکامپوزیت‌ها و بررسی خواص کاتالیستی، الکتروکاتالیستی، فوتوکاتاليستی و ساخت سنسورهای رنگی آنها
 • کاتالیست
 • شیمی آلی فلزی
 • فوتوشیمی
 • سنتز نانوذرات فلزات واسطه
 • نانوکاتاليست‌ها
 • فوتوکاتاليست‌ها
 • الکتروشيمی ترکيبات معدنی
 • سنتز و بررسی فعاليت ضدسرطانی ترکيبات معدنی
 • روشهای جداسازی بویژه روشهای ریزاستخراج فاز جامد و مایع
 • اندازه‌گیری مقادیر اندک فلزات سنگین در نمونه‌های زیست‌محیطی
 • بررسی، شناسایی و تعیین آلودگی‌های موجود در نمونه‌های زیست‌محیطی.
 • کاربرد دستگاه‌های کرماتوگرافی مایع (HPLC)، کروماتوگرافی گازی (GC) اسپکترومتر جرمی (MS)
 • ترموفیزیک: پلیمرها، فلزات مذاب، مبردها، مایعات یونی، نانوسیالات و بیودیزل
2   1
بازدید امروز: 12    بازدید کل: 4540