دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

سرپرست گروه آموزشی شیمی

سید مصطفی حسینی
مرتبه:
رشته: شیمی
ایمیل: sm.hosseini@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف