دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

فعالیت های علمی، دستاوردها و برنامه های آتی:

  • سیستم های قابلیت اطمینان
  • نمونه گیری مجموعه های رتبه بندی شده
  • تخمین ناپارامتری تابع توزیع
  • آمار سفارش و کاربردهای آن
  • ترتیب تصادفی و کاربردهای آن در اقتصاد و علم اکچوئری
  • آمار ترتیبی و کاربرد آن در استنتاج بیزی
  • مدل های خطی تعمیم یافته و کاربردهای آن در حوزه های مختلف
  • نظریه کوپولا و کاربردهای آن در مدیریت منابع آب و مطالعات اقلیم
1   1
بازدید امروز: 10    بازدید کل: 4483